Menu
Daily Schedule
8:15 MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY
8:20
8:25 5 5 5 5
8:30 Destree Russell Destree Russell
8:35
8:40
8:45
8:50
8:55
9:00 4K 4K
9:05
9:10
9:15
9:20
9:25 K K K K
9:30 Zagar Zagar Carlson Carlson
9:35
9:40
9:45
9:50
9:55
10:00
10:05
10:10
10:15
10:20
10:25
10:30 10:31-11:01 10:31-11:01 10:31-11:01 10:31-11:01 10:31-11:01
10:35 Art Elective Art Elective Art Elective Art Elective Art Elective
10:40
10:45
10:50
10:55
11:00
11:05
11:10
11:15 3-5 Recess 3-5 Recess 3-5 Recess 3-5 Recess 3-5 Recess
11:20
11:25
11:30
11:35
11:40
11:45 Lunch Lunch Lunch Lunch Lunch
11:50
11:55
12:00
12:05
12:10
12:15 4 4 4 4
12:20 Procarione Procarione Kluth Kluth
12:25
12:30
12:35
12:40
12:45
12:50
12:55
1:00 1st 1st 1st 1st
1:05 Mandujano Bartlett Bartlett Mandujano
1:10
1:15
1:20
1:25
1:30
1:35
1:40
1:45 3 3
1:50 4K 4K
1:55
2:00
2:05
2:10
2:15
2:20
2:25 2 2 2 2
2:30 Dwy Bottomley Dwy Bottomley
2:35
2:40
2:45
2:50
2:55
3:00 Art Elective Art Elective Art Elective Art Elective Art Elective
3:05 3:00-3:28 3:00-3:28 3:00-3:28 3:00-3:28 3:00-3:28
3:10
3:15
3:20
3:25
3:30